Ondertussen in Den Haag – AP start onderzoek naar NPO & Hackteam AIVD

28apr - door redactie - 0 - Over Nieuws

In deze rubriek worden wekelijksTMC-gerelateerde Kamervragen besproken. Vorige week zijn er vragen beantwoordover het bericht dat de NPO informatie van haar gebruikers deelt metadverteerders en het bericht dat het hackteam van de AIVD informatie heeftdoorgespeeld over Russische inmenging naar de FBI.NPO deelt persoonsgegevens met adverteerdersMinister Slob (Basis- enVoortgezet Onderwijs en Media) heeft vragenbeantwoord van lid Kwint (SP) over het bericht dat de NPO informatie van degebruikers van haar app deeltmet adverteerders. Gebruikers van de NPO-app werden geconfronteerd met devraag of de NPO kijkinformatie mocht delen met commerciële partijen om zogericht te kunnen adverteren. Wanneer gebruikers hier niet mee akkoord gaankunnen zij niet gebruikmaken van de NPO-app. Je kunt je uiteraard afvragen hoevrijwillig de toestemming van de kijker in zo’n geval is. In reactie hieropgeeft minister Slob aan dat het de eigen verantwoordelijkheid is van de NPO ombinnen de geldende wet- en regelgeving afwegingen en keuzes te maken en daarverantwoording over af te leggen. In zijn antwoord bevestigt Slob echter wel datde Autoriteit Persoonsgegevens op dit moment een onderzoek is gestart naar depraktijken van de NPO. Hackteam AIVD speelt informatie over Russische inmenging door naar deFBIVerder werden er tijdens hetwekelijkse vragenuur mondelingevragen gesteld door lid Van der Molen (CDA) over het bericht dat het hackteamvan de AIVD cruciale informatie over Russische inmenging heeft doorgespeeldnaar de FBI. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken, kan niet inhoudelijkingaan op deze onthullingen. Zij spreekt enkel in positieve algemene termen enwil verder niet ingaan op de casuïstiek van deze zaak. Van der Molen koppelt deonthulling aan de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, isdeze uitbreiding van bevoegdheden van de AIVD wel noodzakelijk nu blijkt datzij met de huidige middelen ook tot veel in staat zijn? Ollongren beantwoordtdeze vraag ontkennend en geeft aan dat de diensten op basis van de huidige wetalleen kunnen acteren als een specifieke organisatie of persoon wordt verdachtvan strafbare feiten. Technologische ontwikkelingen (de vorige wet stamt uit2002) zorgen ervoor dat een update van de bevoegdheden van de AIVD noodzakelijkis. In dit kader moeten volgens Ollongren ook mensen buiten de kring vanverdachten door de AIVD in de gaten kunnen worden gehouden.Nieuwe vragenEr zijn afgelopen week mondelingevragen gesteld over het bericht dat hardloopappStrava per ongeluk informatie over locaties van militaire kampen naarbuiten heeft gebracht door het delen van gebruikersdata. Verder werden er vragen gesteldhet bericht dat je alle controle over je werk kwijt bent als je Turnitingebruikt, en zijn er vragen gesteldover het bericht dat Flixbus met camera’s drugshandel wil bestrijden. Tot slotwerden er vragengesteld over de aanhoudendeDDoS-aanvallen op Nederlandse banken en overheidsinstellingen.Antwoorden op deze vragen zijnbinnenkort te lezen op onze blog. Met dank aan Daniela Aben